สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การทดลองไตรซานกับเชื้อโรคแอนแทรคโนส ใน พริก

การทดลองไตรซานกับเชื้อโรคแอนแทรคโนส ใน พริก

การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราก่อโรคโดยผลิตภัณฑ์เชื้อรา

วิธีการทดลอง

1.  เพาะเชื้อราก่อโรค บนอาหาร PDA บ่มที่อุณหภูมิห้อง  เป็นเวลา   5-7  วัน หรือจนกว่าเชื้อจะเจริญเต็มจานเพาะเชื้อ

2.  ชั่งผลิตภัณฑ์  25  กรัมใส่ลงในน้ำกลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อปริมาตร  100  ml  เขย่าให้เข้ากัน

3.  ดูดน้ำเชื้อผสมในอาหาร  PDA  ให้ได้ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์  0.25  กรัม หลังจากนั้นเทอาหารที่ผสมเชื้อลงใน  Plate  รอให้อาหารวุ้นแข็ง

4.  เจาะเชื้อราก่อโรคด้วยที่เจาะวุ้น  ขนาดเบอร์  3  วางบนอาหาร PDA  นำเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง    สังเกตการเจริญเติบโต บันทึกผล

 

ตารางที่ 1 :  แสดงผลิตภัณฑ์เชื้อราต่อต้าน ( antagonist ) กับ เชื้อราก่อโรค

ผลิตภัณฑ์เชื้อราต่อต้าน  ( antagonist )

เชื้อราก่อโรค

1. ผลิตภัณฑ์  Trichoderma  harzianum

 

1.  Colletotrichum acutatum  พริก – แอนแทรคโนส                                   บ. FD Green  (31/10/56)  

 

ตารางที่ 2 : แสดงรายละเอียดการทดสอบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์เชื้อราต่อต้าน (antagonist) กับเชื้อราก่อโรค

ผลิตภัณฑ์ ไตรซาน (Trichoderma  harzianum)

ลำดับที่

ผลิตภัณฑ์เชื้อราต่อต้าน ( Antagonist ) กับ เชื้อราก่อโรค

1.

 

ผลิตภัณฑ์  Trichoderma  harzianum  กับ  Colletotrichum acutatum  พริก – แอนแทรคโนส                                   บ. FD Green  (31/10/56)  

 หมายเหตุ : ใช้เชื้อเดี่ยวของผลิตภัณฑ์เชื้อราต่อต้าน( antagonist )และเชื้อราก่อโรคเป็นตัวเปรียบเทียบ

ผลการทดลอง

ภาพที่ 1 :  ปฏิกิริยาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ Trichoderma harzianum  กับเชื้อ Colletotrichum acutatum  พริก – แอนแทรคโนส  บ. FD Green  (31/10/56)  
บนอาหาร PDA เป็นเวลา 3 วัน เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ Trichoderma harzianum  และ Colletotrichum acutatum  พริก – แอนแทรคโนส  บ. FD Green  (31/10/56)  ในเวลาเท่ากัน

ภาพที่ 2 :  ปฏิกิริยาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ Trichoderma harzianum  กับ  Colletotrichum acutatum  พริก – แอนแทรคโนส  บ. FD Green  (31/10/56)

บนอาหาร PDA เป็นเวลา 7 วัน เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ Trichoderma harzianum  และ เชื้อ Colletotrichum acutatum  พริก – แอนแทรคโนส บ. FD Green  (31/10/56)  ในเวลาเท่ากัน

สรุปผลการทดลอง

จากการทดสอบ  ผลิตภัณฑ์ Trichoderma  harzianum  กับเชื้อราก่อโรค

Colletotrichum acutatum  พริก – แอนแทรคโนส   บ. FD Green  (31/10/56)   พบว่า

ผลิตภัณฑ์  Trichoderma  harzianum  มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคสายพันธุ์นี้ได้ ภายในระยะเวลา  3  วัน

  

ข้อสังเกต  เชื้อราต่อต้านที่สามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคได้  มักจะมีการเจริญเติบโตเร็ว


view