สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช อย่างปลอดภัยและได้ผล

           ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผลกระทบของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้ก่อให้เกิดการตกค้างในดินจนทำให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเกษตรกรผู้ใช้ ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในด้านความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร ทั้งสินค้าที่ใช้สำหรับบริโภคภายในประเทศและสินค้าส่งออก ซึ่งหากมีสารพิษเหล่านี้สะสมอยู่ภายในร่างกายมากก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้บริโภค อีกทั้งยังทำให้สินค้าเกษตรของไทยไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก เกิดข้อกีดกันทางการค้า และส่งผลในด้านลบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยต่อไป

           บริษัทฯ จึงได้ทุ่มเทในการค้นคว้าวิจัยการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยใช้ชีวภัณฑ์ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ทั้งยังผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และมีการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์สำเร็จรูปที่สะดวกในการใช้งาน ทันต่อการพัฒนาและปรับตัวของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคและแมลงศัตรูพืช จนมีสินค้าครอบคลุมมากกว่า 10 รายการ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร จึงทำให้เราได้รับการยอมรับให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในด้านการผลิตชีวภัณฑ์ปราบศัตรูพืช ซึ่งเกษตรกรหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ ผักออร์แกนิค (Organic Farming) กลุ่มเกษตรกรยุคใหม่ หรือกลุ่มเกษตรกรทั่วไป ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทดแทนการใช้สารเคมีในการผลิตผักสด ผลไม้ ไร้สารตกค้างต่างก็ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้องเลือกชีวภัณฑ์ AP

 1. ชีวภัณฑ์ AP ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร (ชีวภัณฑ์บางชนิดอยู่ในระหว่างการดำเนินการต่อทะเบียน)
 2. ชีวภัณฑ์ AP ได้รับการรับรองจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชแล้วว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่สามารถใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร (ORGANIC MATERIAL)
 3. บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านชีวภัณฑ์มากว่า 20 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เป็นอย่างดี
 4. ชีวภัณฑ์ AP สามารถผสมฉีดพร้อมกับชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชอื่นๆ ตลอดจนปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน และธาตุอาหารเสริมต่างๆ ได้ ช่วยให้ประหยัดแรงงานและเวลาในการฉีดพ่น
 5. ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชของ AP สามารถละลายน้ำได้ 100% ไม่ต้องแช่น้ำก่อนฉีดพ่น ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน และไม่อุดตันหัวฉีด
 6. ชีวภัณฑ์ AP ได้ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลาประมาณ10 เท่า ทำให้สามารถวางใจได้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 7. มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าโดยทดสอบกับเชื้อสาเหตุของโรคพืชชนิดต่างๆ และมีการออกใบรับรอง (COA) จากห้องปฏิบัติการทุก Lot การผลิต
 8. บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าในหลายทวีปทั่วโลก เช่น เอเชีย ยุโรป และ อเมริกาใต้ เป็นต้น
 9.  บริษัทฯ มีการติดตามวิวัฒนาการและการปรับตัวของโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
 10. บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
 11. บริษัทฯ เก็บรักษาชีวภัณฑ์ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสตลอดเวลา เพื่อคงคุณภาพของสินค้าก่อนนำออกจำหน่าย
 12. สามารถใช้ชีวภัณฑ์ AP ทดแทนหรือใช้สลับกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อป้องกันการดื้อยาของโรคและแมลงศัตรูพืชได้

 หากท่านอยากเห็นครอบครัวและลูกหลานของท่านมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีโลกที่น่าอยู่และยั่งยืนต่อไปในอนาคต เริ่มต้นที่ตัวท่านวันนี้ พวกเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและเดินหน้าไปพร้อมกัน

view