สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 ประวัติองค์กร

     บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2534 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ

    2 ปีต่อมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้ก่อให้เกิดการตกค้างในดินจนทำให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเกษตรกรผู้ใช้ ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในด้านความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร ทั้งสินค้าที่ใช้สำหรับบริโภคภายในประเทศและสินค้าส่งออก ซึ่งหากมีสารพิษเหล่านี้สะสมอยู่ภายในร่างกายมากก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้บริโภค อีกทั้งยังทำให้สินค้าเกษตรของไทยไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก เกิดข้อกีดกันทางการค้า และส่งผลในด้านลบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยต่อไป

    บริษัทฯ จึงได้ทุ่มเทในการค้นคว้าวิจัยการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยใช้ชีวภัณฑ์ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ทั้งยังผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยชีวภัณฑ์ทุกชนิดที่บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาขึ้นนั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการตัดต่อทางพันธุกรรมใดๆ (Non- GMO) และล้วนแล้วแต่เป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในประเทศไทย จึงทำให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีกว่าชีวภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศเขตหนาวอีกด้วย

    ปัจจุบัน บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์สำเร็จรูปที่สะดวกในการใช้งาน ทันต่อการพัฒนาและปรับตัวของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคและแมลงศัตรูพืช จนมีสินค้าครอบคลุมมากกว่า 10 รายการ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร จึงทำให้เราได้รับการยอมรับให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในด้านการผลิตชีวภัณฑ์ปราบศัตรูพืช ซึ่งเกษตรกรหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ ผักออร์แกนิค (Organic Farming) กลุ่มเกษตรกรยุคใหม่ หรือกลุ่มเกษตรกรทั่วไป ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทดแทนการใช้สารเคมีในการผลิตผักสด ผลไม้ ไร้สารตกค้างต่างก็ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

view